czech   english   deutsch

Washers

DIN 125 copper A 5,3 Cu PU=S

DIN 125 copper A 5,3 Cu PU=S

DIN 125 copper A 5,3 Cu PU=S

Kód:

001253000053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253000053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253000053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 copper A 5,3 Cu PU=S

DIN 125 copper A 5,3 Cu PU=S

DIN 125 copper A 5,3 Cu PU=S

Kód:

001253000053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253000053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253000053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 copper A 6,4 Cu PU=S

DIN 125 copper A 6,4 Cu PU=S

DIN 125 copper A 6,4 Cu PU=S

Kód:

001253000064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253000064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253000064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 copper A 6,4 Cu PU=S

DIN 125 copper A 6,4 Cu PU=S

DIN 125 copper A 6,4 Cu PU=S

Kód:

001253000064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253000064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253000064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 copper A 8,4 Cu PU=S

DIN 125 copper A 8,4 Cu PU=S

DIN 125 copper A 8,4 Cu PU=S

Kód:

001253000084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253000084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

6

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253000084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 copper A 8,4 Cu PU=S

DIN 125 copper A 8,4 Cu PU=S

DIN 125 copper A 8,4 Cu PU=S

Kód:

001253000084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253000084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253000084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 126 steel ÜH 5,5 PU=S

DIN 126 steel ÜH 6,6 PU=S

DIN 126 steel ÜH 9 PU=S

Kód:

001260000055000

Norma:

DIN 00126

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001260000066000

Norma:

DIN 00126

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,6 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001260000090000

Norma:

DIN 00126

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

9,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 126 steel ÜH 5,5 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 126 steel ÜH 6,6 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 126 steel ÜH 9 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

001260100055000

Norma:

DIN 00126

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001260100066000

Norma:

DIN 00126

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,6 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001260100090000

Norma:

DIN 00126

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

9,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 432 steel 4,3 PU=S

DIN 432 steel 5,3 PU=S

DIN 432 steel 6,4 PU=S

Kód:

004320000043000

Norma:

DIN 00432

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004320000053000

Norma:

DIN 00432

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004320000064000

Norma:

DIN 00432

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 432 steel 8,4 PU=S

DIN 432 steel 5,3 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 432 steel 6,4 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

004320000084000

Norma:

DIN 00432

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004320100053000

Norma:

DIN 00432

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004320100064000

Norma:

DIN 00432

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 432 steel 8,4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 432 A 4 4,3 A 4 PU=S

DIN 432 A 4 5,3 A 4 PU=S

Kód:

004320100084000

Norma:

DIN 00432

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004329400043000

Norma:

DIN 00432

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004329400053000

Norma:

DIN 00432

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 432 A 4 6,4 A 4 PU=S

DIN 432 A 4 8,4 A 4 PU=S

DIN 433 -1 steel 2,2 PU=S

Kód:

004329400064000

Norma:

DIN 00432

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004329400084000

Norma:

DIN 00432

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004330000022000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 433 -1 steel 2,7 PU=S

DIN 433 -1 steel 3,2 PU=S

DIN 433 -1 steel 4,3 PU=S

Kód:

004330000027000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,7 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004330000032000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004330000043000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 433 -1 steel 5,3 PU=S

DIN 433 -1 steel 6,4 PU=S

DIN 433 -1 steel 8,4 PU=S

Kód:

004330000053000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004330000064000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004330000084000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 433 -1 steel 2,2 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 433 -1 steel 2,7 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 433 -1 steel 3,2 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

004330100022000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004330100027000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,7 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004330100032000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 433 -1 steel 4,3 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 433 -1 steel 5,3 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 433 -1 steel 6,4 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

004330100043000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004330100053000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004330100064000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 433 -1 steel 8,4 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 433 -1 brass 2,2 Ms PU=S

DIN 433 -1 brass 2,7 Ms PU=S

Kód:

004330100084000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004337000022000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004337000027000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,7 mm

Délka:

0 mm

DIN 433 -1 brass 3,2 Ms PU=S

DIN 433 -1 brass 4,3 Ms PU=S

DIN 433 -1 brass 5,3 Ms PU=S

Kód:

004337000032000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004337000043000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004337000053000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 433 -1 brass 6,4 Ms PU=S

DIN 433 -1 brass 8,4 Ms PU=S

DIN 433 -1 A 2 2,2 A 2 PU=S

Kód:

004337000064000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004337000084000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004339200022000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 433 -1 A 2 2,5 A 2 PU=S

DIN 433 -1 A 2 2,7 A 2 PU=S

DIN 433 -1 A 2 3,2 A 2 PU=S

Kód:

004339200025000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004339200027000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,7 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004339200032000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 433 -1 A 2 4,3 A 2 PU=S

DIN 433 -1 A 2 5,3 A 2 PU=S

DIN 433 -1 A 2 6,4 A 2 PU=S

Kód:

004339200043000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004339200053000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004339200064000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 433 -1 A 2 8,4 A 2 PU=S

DIN 433 -1 A 4 3,2 A 4 PU=S

DIN 433 -1 A 4 4,3 A 4 PU=S

Kód:

004339200084000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004339400032000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004339400043000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 433 -1 A 4 5,3 A 4 PU=S

DIN 433 -1 A 4 6,4 A 4 PU=S

DIN 433 -1 A 4 8,4 A 4 PU=S

Kód:

004339400053000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004339400064000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004339400084000

Norma:

DIN 00433

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 434 steel / ÜH 9 8 % taper PU=S

DIN 434 steel / ÜH 9 zinc plated 8 % taper gal Zn PU=S

DIN 434 steel / ÜH 9 hot-dipped 8 % taper tZn PU=S

Kód:

004340000090000

Norma:

DIN 00434

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

9,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004340100090000

Norma:

DIN 00434

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

9,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004340200090000

Norma:

DIN 00434

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

9,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 434 A 2 9 8 % taper A 2 PU=S

DIN 434 A 4 9 8 % taper A 4 PU=S

DIN 435 steel / ÜH 9 PU=S

Kód:

004349200090000

Norma:

DIN 00434

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

9,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004349400090000

Norma:

DIN 00434

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

9,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004350000090000

Norma:

DIN 00435

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

9,0 mm

Délka:

0 mm

DIN 435 steel / ÜH 9 hot-dipped tZn PU=S

DIN 435 A 2 9 A 2 PU=S

DIN 6340 steel 6,4 +QT PU=S

Kód:

004350200090000

Norma:

DIN 00435

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

9,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004359200090000

Norma:

DIN 00435

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

9,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

063400000064000

Norma:

DIN 06340

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 6340 steel 8,4 +QT PU=S

DIN 6340 steel 6,4 ZP, quenched and tempert, baked gal Zn PU=S

DIN 6340 steel 8,4 ZP, baked, +QT gal Zn PU=S

Kód:

063400000084000

Norma:

DIN 06340

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

063400100064000

Norma:

DIN 06340

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

063400100084000

Norma:

DIN 06340

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 7349 steel 3,2 PU=S

DIN 7349 steel 4,3 PU=S

DIN 7349 steel 5,3 PU=S

Kód:

073490000032000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

073490000043000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

073490000053000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 7349 steel 6,4 PU=S

DIN 7349 steel 8,4 PU=S

DIN 7349 steel 3,2 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

073490000064000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

073490000084000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

073490100032000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 7349 steel 4,3 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7349 steel 5,3 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7349 steel 6,4 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

073490100043000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

073490100053000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

073490100064000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 7349 steel 8,4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7349 steel 8,4 hot dip galvanized tZn PU=S

DIN 7349 steel 5,3 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

073490100084000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

073490200084000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

073490600053000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 7349 steel 6,4 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 7349 steel 8,4 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 7349 A 2 3,2 A 2 PU=S

Kód:

073490600064000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

073490600084000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

073499200032000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 7349 A 2 4,3 A 2 PU=S

DIN 7349 A 2 5,3 A 2 PU=S

DIN 7349 A 2 6,4 A 2 PU=S

Kód:

073499200043000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

073499200053000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

073499200064000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 7349 A 2 8,4 A 2 PU=S

DIN 7349 A 4 8,4 A 4 PU=S

DIN 9021 steel 3,2 PU=S

Kód:

073499200084000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

073499400084000

Norma:

DIN 07349

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090210000032000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 9021 steel 4,3 PU=S

DIN 9021 steel 5,3 PU=S

DIN 9021 steel 6,4 PU=S

Kód:

090210000043000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090210000053000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090210000064000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 9021 steel 8,4 PU=S

DIN 9021 steel 3,2 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 9021 steel 4,3 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

090210000084000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090210100032000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090210100043000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 9021 steel 5,3 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 9021 steel 6,4 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 9021 steel 8,4 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

090210100053000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090210100064000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090210100084000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 9021 steel 6,4 hot dip galvanized tZn PU=S

DIN 9021 steel 8,4 hot dip galvanized tZn PU=S

DIN 9021 steel 140 HV 3,2 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

090210200064000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090210200084000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090210600032000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 9021 steel 140 HV 4,3 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 9021 steel 140 HV 5,3 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 9021 steel 140 HV 6,4 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

090210600043000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090210600053000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090210600064000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 9021 steel 140 HV 8,4 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 9021 plastic 3,2 polyamide Kunstst PU=S

DIN 9021 plastic 4,3 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

090210600084000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090216000032000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090216000043000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 9021 plastic 5,3 polyamide Kunstst PU=S

DIN 9021 plastic 6,4 polyamide Kunstst PU=S

DIN 9021 plastic 8,4 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

090216000053000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090216000064000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090216000084000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 9021 brass 3,2 Ms PU=S

DIN 9021 brass 4,3 Ms PU=S

DIN 9021 brass 5,3 Ms PU=S

Kód:

090217000032000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090217000043000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090217000053000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 9021 brass 6,4 Ms PU=S

DIN 9021 brass 8,4 Ms PU=S

DIN 9021 A 2 3,2 produkt grade C A 2 PU=S

Kód:

090217000064000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090217000084000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090219200032000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 9021 A 2 4,3 produkt grade C A 2 PU=S

DIN 9021 A 2 5,3 produkt grade C A 2 PU=S

DIN 9021 A 2 6,4 produkt grade C A 2 PU=S

Kód:

090219200043000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090219200053000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090219200064000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 9021 A 2 8,4 produkt grade C A 2 PU=S

DIN 9021 A 4 3,2 produkt grade C A 4 PU=S

DIN 9021 A 4 4,3 produkt grade C A 4 PU=S

Kód:

090219200084000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090219400032000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090219400043000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 9021 A 4 5,3 produkt grade C A 4 PU=S

DIN 9021 A 4 6,4 produkt grade C A 4 PU=S

DIN 9021 A 4 8,4 produkt grade C A 4 PU=S

Kód:

090219400053000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090219400064000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

090219400084000

Norma:

DIN 09021

Materiál:

A4

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

ART 88102 washer for bolt st. LW 9 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 125 steel ÜH A 2,2 PU=S

DIN 125 steel ÜH A 2,5 PU=S

Kód:

881020100090000

Norma:

ART 88102

Materiál:

Fe

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

9,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250010022000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250010025000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH A 2,7 PU=S

DIN 125 steel ÜH A 3,2 PU=S

DIN 125 steel ÜH A 3,7 PU=S

Kód:

001250010027000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,7 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250010032000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250010037000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,7 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH A 4,3 PU=S

DIN 125 steel ÜH A 5,3 PU=S

DIN 125 steel ÜH A 6,4 PU=S

Kód:

001250010043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250010053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250010064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH A 7,4 PU=S

DIN 125 steel ÜH A 8,4 PU=S

DIN 125 steel ÜH A 2,2 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

001250010074000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250010084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250110022000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH A 2,5 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 125 steel ÜH A 2,7 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 125 steel ÜH A 3,2 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

001250110025000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250110027000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,7 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250110032000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH A 3,7 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 125 steel ÜH A 4,3 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 125 steel ÜH A 5,3 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

001250110037000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,7 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250110043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250110053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH A 6,4 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 125 steel ÜH A 7,4 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 125 steel ÜH A 8,4 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

001250110064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250110074000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250110084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH A 6,4 hot-dipped tZn PU=S

DIN 125 steel ÜH A 8,4 hot-dipped tZn PU=S

DIN 125 steel ÜH A 2,5 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

001250210064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250210084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250610025000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH A 2,8 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 125 steel ÜH A 3,2 gal Zn yellow chromated gal ZnC PU=S

DIN 125 steel ÜH A 4,3 gal Zn yellow chromated gal ZnC PU=S

Kód:

001250610028000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,8 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250610032000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250610043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH A 5,3 gal Zn yellow chromated gal ZnC PU=S

DIN 125 steel ÜH A 6,4 gal Zn yellow chromated gal ZnC PU=S

DIN 125 steel ÜH A 8,4 gal Zn yellow chromated gal ZnC PU=S

Kód:

001250610053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250610064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250610084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 light metal A 4,3 Al PU=S

DIN 125 light metal A 4,3 Al PU=S

DIN 125 light metal A 4,3 Al PU=S

Kód:

001253010043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 light metal A 4,3 Al PU=S

DIN 125 light metal A 4,3 Al PU=S

DIN 125 light metal A 4,3 Al PU=S

Kód:

001253010043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 light metal A 5,3 Al PU=S

DIN 125 light metal A 5,3 Al PU=S

DIN 125 light metal A 5,3 Al PU=S

Kód:

001253010053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 light metal A 5,3 Al PU=S

DIN 125 light metal A 5,3 Al PU=S

DIN 125 light metal A 5,3 Al PU=S

Kód:

001253010053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 light metal A 6,4 Al PU=S

DIN 125 light metal A 6,4 Al PU=S

DIN 125 light metal A 6,4 Al PU=S

Kód:

001253010064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 light metal A 6,4 Al PU=S

DIN 125 light metal A 6,4 Al PU=S

DIN 125 light metal A 6,4 Al PU=S

Kód:

001253010064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 light metal A 8,4 Al PU=S

DIN 125 light metal A 8,4 Al PU=S

DIN 125 light metal A 8,4 Al PU=S

Kód:

001253010084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

1.7709/1.7258

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

6

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2-1.4122

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 light metal A 8,4 Al PU=S

DIN 125 light metal A 8,4 Al PU=S

DIN 125 light metal A 8,4 Al PU=S

Kód:

001253010084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2-1.4300

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

AL/CU/TI/CUNISN

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001253010084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

C15/C15E

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 plastic A 2,2 polyamide Kunstst PU=S

DIN 125 plastic A 2,7 polyamide Kunstst PU=S

DIN 125 plastic A 3,2 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

001256010022000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001256010027000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,7 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001256010032000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 plastic A 4,3 polyamide Kunstst PU=S

DIN 125 plastic A 5,3 polyamide Kunstst PU=S

DIN 125 plastic A 6,4 polyamide Kunstst PU=S

Kód:

001256010043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001256010053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001256010064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 plastic A 8,4 polyamide Kunstst PU=S

DIN 125 brass A 2,2 Ms PU=S

DIN 125 brass A 2,5 Ms PU=S

Kód:

001256010084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

PA-PLAST

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257010022000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257010025000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 brass A 2,7 Ms PU=S

DIN 125 brass A 2,8 Ms PU=S

DIN 125 brass A 3,2 Ms PU=S

Kód:

001257010027000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,7 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257010028000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,8 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257010032000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 brass A 4,3 Ms PU=S

DIN 125 brass A 5,3 Ms PU=S

DIN 125 brass A 6,4 Ms PU=S

Kód:

001257010043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257010053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257010064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 brass A 8,4 Ms PU=S

DIN 125 brass A 3,2 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 125 brass A 4,3 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

001257010084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257310032000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257310043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 brass A 5,3 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 125 brass A 6,4 nickel-plated Ms Ni PU=S

DIN 125 brass A 8,4 nickel-plated Ms Ni PU=S

Kód:

001257310053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257310064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257310084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 brass A 3,2 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 125 brass A 4,3 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 125 brass A 5,3 chrome-plated Ms Cr PU=S

Kód:

001257410032000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257410043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257410053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 brass A 6,4 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 125 brass A 8,4 chrome-plated Ms Cr PU=S

DIN 125 A 2 A 1,7 A 2 PU=S

Kód:

001257410064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257410084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259210017000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,7 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 A 2 A 2,2 A 2 PU=S

DIN 125 A 2 A 2,5 A 2 PU=S

DIN 125 A 2 A 2,7 A 2 PU=S

Kód:

001259210022000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259210025000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259210027000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,7 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 A 2 A 2,8 A 2 PU=S

DIN 125 A 2 A 3,2 A 2 PU=S

DIN 125 A 2 A 3,7 A 2 PU=S

Kód:

001259210028000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,8 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259210032000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259210037000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,7 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 A 2 A 4,3 A 2 PU=S

DIN 125 A 2 A 5,3 A 2 PU=S

DIN 125 A 2 A 6,4 A 2 PU=S

Kód:

001259210043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259210053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259210064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 A 2 A 7,4 A 2 PU=S

DIN 125 A 2 A 8,4 A 2 PU=S

DIN 125 A 4 A 2,2 A 4 PU=S

Kód:

001259210074000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

7,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259210084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259410022000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A4

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 A 4 A 2,5 A 4 PU=S

DIN 125 A 4 A 2,7 A 4 PU=S

DIN 125 A 4 A 3,2 A 4 PU=S

Kód:

001259410025000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A4

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259410027000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A4

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,7 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259410032000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A4

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 A 4 A 4,3 A 4 PU=S

DIN 125 A 4 A 5,3 A 4 PU=S

DIN 125 A 4 A 6,4 A 4 PU=S

Kód:

001259410043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A4

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259410053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A4

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259410064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A4

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 A 4 A 8,4 A 4 PU=S

DIN 125 1.4571 6,4 A 5 PU=S

DIN 125 1.4571 8,4 A 5 PU=S

Kód:

001259410084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A4

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259510064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A5-1.4571

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259510084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A5-1.4571

Povrch:

ZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH B 4,3 PU=S

DIN 125 steel ÜH B 5,3 PU=S

DIN 125 steel ÜH B 6,4 PU=S

Kód:

001250020043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250020053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250020064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH B 8,4 PU=S

DIN 125 steel ÜH B 93 PU=S

DIN 125 steel ÜH B 3,2 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

001250020084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250020930000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250120032000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH B 4,3 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 125 steel ÜH B 5,3 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 125 steel ÜH B 6,4 zinc-plated gal Zn PU=S

Kód:

001250120043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250120053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250120064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH B 8,4 zinc-plated gal Zn PU=S

DIN 125 steel ÜH B 6,4 hot-dipped tZn PU=S

DIN 125 steel ÜH B 8,4 hot-dipped tZn PU=S

Kód:

001250120084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250220064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250220084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH B 4,3 gal Zn black chromated gal ZnS PU=S

DIN 125 steel ÜH B 5,3 gal Zn black chromated gal ZnS PU=S

DIN 125 steel ÜH B 6,4 gal Zn black chromated gal ZnS PU=S

Kód:

001250520043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250520053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250520064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel ÜH B 8,4 gal Zn black chromated gal ZnS PU=S

DIN 125 steel ÜH B 6,4 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

DIN 125 steel ÜH B 8,4 yellow zinc plated gal ZnC PU=S

Kód:

001250520084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250620064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250620084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

Fe

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 A 2 B 4,3 A 2 PU=S

DIN 125 A 2 B 5,3 A 2 PU=S

DIN 125 A 2 B 6,4 A 2 PU=S

Kód:

001259220043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259220053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259220064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 A 2 B 8,4 A 2 PU=S

DIN 125 A 4 B 4,3 A 4 PU=S

DIN 125 A 4 B 5,3 A 4 PU=S

Kód:

001259220084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A2

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259420043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259420053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 A 4 B 6,4 A 4 PU=S

DIN 125 A 4 B 8,4 A 4 PU=S

DIN 125 steel B 1,1 bright turned gedreht PU=S

Kód:

001259420064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001259420084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

A4

Povrch:

TZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250040011000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,1 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel B 1,3 bright turned gedreht PU=S

DIN 125 steel B 1,5 bright turned gedreht PU=S

DIN 125 steel B 1,7 bright turned gedreht PU=S

Kód:

001250040013000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250040015000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250040017000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,7 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 steel B 1,8 bright turned gedreht PU=S

DIN 125 steel B 2,2 bright turned gedreht PU=S

DIN 125 steel B 3,2 bright turned gedreht PU=S

Kód:

001250040018000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,8 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250040022000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001250040032000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 brass B 1,1 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 125 brass B 1,3 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 125 brass B 1,5 bright turned Ms gedr PU=S

Kód:

001257040011000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,1 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257040013000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257040015000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 brass B 1,7 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 125 brass B 2,2 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 125 brass B 2,7 bright turned Ms gedr PU=S

Kód:

001257040017000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,7 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257040022000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257040027000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,7 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 brass B 3,2 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 125 brass B 4,3 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 125 brass B 5,3 bright turned Ms gedr PU=S

Kód:

001257040032000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,2 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257040043000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,3 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257040053000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,3 mm

Délka:

0 mm

DIN 125 brass B 6,4 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 125 brass B 8,4 bright turned Ms gedr PU=S

DIN 440 steel / ÜH V 6,6 PU=S

Kód:

001257040064000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

001257040084000

Norma:

DIN 00125

Materiál:

MS-MOSAZ

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,4 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004400040066000

Norma:

DIN 00440

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,6 mm

Délka:

0 mm

DIN 440 steel / ÜH V 9 PU=S

DIN 440 steel / ÜH V 6,6 zinc plated gal Zn PU=S

DIN 440 steel / ÜH V 9 zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

004400040090000

Norma:

DIN 00440

Materiál:

9S20K

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

9,0 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004400140066000

Norma:

DIN 00440

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,6 mm

Délka:

0 mm

Kód:

004400140090000

Norma:

DIN 00440

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

9,0 mm

Délka:

0 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.