czech   english   deutsch

Thread rolling screws

DIN 7500 st. hardened D M 4 x 6 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 4 x 8 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 4 x 10 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

Kód:

075000150040006

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

075000150040008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075000150040010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7500 st. hardened D M 4 x 12 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 4 x 16 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 4 x 20 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

Kód:

075000150040012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075000150040016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075000150040020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7500 st. hardened D M 4 x 25 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 4 x 30 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 5 x 8 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

Kód:

075000150040025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075000150040030

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075000150050008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7500 st. hardened D M 5 x 10 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 5 x 12 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 5 x 16 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

Kód:

075000150050010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075000150050012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075000150050016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7500 st. hardened D M 5 x 20 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 5 x 25 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 5 x 30 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

Kód:

075000150050020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075000150050025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075000150050030

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7500 st. hardened D M 5 x 35 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 5 x 40 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 6 x 8 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

Kód:

075000150050035

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075000150050040

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

075000150060008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7500 st. hardened D M 6 x 10 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 6 x 12 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 6 x 16 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

Kód:

075000150060010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075000150060012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075000150060016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7500 st. hardened D M 6 x 20 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 6 x 25 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 6 x 30 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

Kód:

075000150060020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075000150060025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075000150060030

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7500 st. hardened D M 6 x 35 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 6 x 40 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 6 x 45 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

Kód:

075000150060035

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075000150060040

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

075000150060045

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7500 st. hardened D M 6 x 50 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 8 x 10 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 8 x 12 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

Kód:

075000150060050

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

075000150080010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075000150080012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7500 st. hardened D M 8 x 16 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 8 x 20 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 8 x 25 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

Kód:

075000150080016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075000150080020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075000150080025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 7500 st. hardened D M 8 x 30 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 8 x 35 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 8 x 40 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

Kód:

075000150080030

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075000150080035

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075000150080040

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 7500 st. hardened D M 8 x 45 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 8 x 50 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened D M 8 x 55 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

Kód:

075000150080045

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075000150080050

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

075000150080055

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

DIN 7500 st. hardened D M 8 x 60 zinc plated, w. collar gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 2 x 5 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 2 x 6 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000150080060

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

075000160020005

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

075000160020006

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7500 st. hardened M M 2 x 8 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 2 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 2 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160020008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075000160020010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075000160020012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7500 st. hardened M M 2 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 2,5 x 4 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 2,5 x 5 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160020016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075000160025004

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

Kód:

075000160025005

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

DIN 7500 st. hardened M M 2,5 x 6 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 2,5 x 8 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 2,5 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160025006

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

075000160025008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075000160025010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

DIN 7500 st. hardened M M 2,5 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 2,5 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 2,5 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160025012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075000160025016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075000160025020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

DIN 7500 st. hardened M M 3 x 4 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 3 x 5 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 3 x 6 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160030004

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

075000160030005

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

075000160030006

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7500 st. hardened M M 3 x 8 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 3 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 3 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160030008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075000160030010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075000160030012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7500 st. hardened M M 3 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 3 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 3 x 25 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160030016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075000160030020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075000160030025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 7500 st. hardened M M 3,5 x 5 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 3,5 x 6 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 3,5 x 8 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160035005

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

075000160035006

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

075000160035008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 7500 st. hardened M M 3,5 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 3,5 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 3,5 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160035010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075000160035012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075000160035016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7500 st. hardened M M 3,5 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 3,5 x 25 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 4 x 6 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160035020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075000160035025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075000160040006

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7500 st. hardened M M 4 x 8 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 4 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 4 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160040008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075000160040010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075000160040012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7500 st. hardened M M 4 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 4 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 4 x 25 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160040016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075000160040020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075000160040025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 7500 st. hardened M M 4 x 30 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 5 x 8 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 5 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160040030

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075000160050008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075000160050010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7500 st. hardened M M 5 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 5 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 5 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160050012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075000160050016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075000160050020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7500 st. hardened M M 5 x 25 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 5 x 30 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 5 x 35 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160050025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075000160050030

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075000160050035

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 7500 st. hardened M M 5 x 40 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 6 x 8 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 6 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160050040

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

075000160060008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075000160060010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7500 st. hardened M M 6 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 6 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 6 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160060012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075000160060016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075000160060020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7500 st. hardened M M 6 x 25 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 6 x 30 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 6 x 35 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160060025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075000160060030

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075000160060035

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 7500 st. hardened M M 6 x 40 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 6 x 45 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 6 x 50 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160060040

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

075000160060045

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075000160060050

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 7500 st. hardened M M 8 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 8 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 8 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160080010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075000160080012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075000160080016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7500 st. hardened M M 8 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 8 x 25 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 8 x 30 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160080020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075000160080025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075000160080030

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7500 st. hardened M M 8 x 35 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 8 x 40 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 8 x 45 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160080035

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075000160080040

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

075000160080045

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7500 st. hardened M M 8 x 50 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 8 x 55 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened M M 8 x 60 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000160080050

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

075000160080055

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

075000160080060

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

ZNG

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 7500 st. hardened C M 2 x 4 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 2 x 5 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 2 x 6 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140020004

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

4 mm

Kód:

075000140020005

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

075000140020006

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7500 st. hardened C M 2 x 8 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 2 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 2 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140020008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075000140020010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075000140020012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7500 st. hardened C M 2 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 2 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 2,5 x 4 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140020016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075000140020020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075000140025004

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

4 mm

DIN 7500 st. hardened C M 2,5 x 5 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 2,5 x 6 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 2,5 x 8 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140025005

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

075000140025006

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

075000140025008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 7500 st. hardened C M 2,5 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 2,5 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 2,5 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140025010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075000140025012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075000140025016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7500 st. hardened C M 2,5 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 2,5 x 25 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 3 x 4 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140025020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075000140025025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075000140030004

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

4 mm

DIN 7500 st. hardened C M 3 x 5 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 3 x 6 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 3 x 8 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140030005

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

5 mm

Kód:

075000140030006

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

075000140030008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7500 st. hardened C M 3 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 3 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 3 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140030010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075000140030012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075000140030016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7500 st. hardened C M 3 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 3 x 25 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 3 x 30 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140030020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075000140030025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075000140030030

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7500 st. hardened C M 3,5 x 5 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 3,5 x 6 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 3,5 x 8 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140035005

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

5 mm

Kód:

075000140035006

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

075000140035008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

8 mm

DIN 7500 st. hardened C M 3,5 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 3,5 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 3,5 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140035010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075000140035012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075000140035016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7500 st. hardened C M 3,5 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 3,5 x 25 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 3,5 x 30 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140035020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075000140035025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075000140035030

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 7500 st. hardened C M 3,5 x 35 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 4 x 6 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 4 x 8 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140035035

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075000140040006

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

6 mm

Kód:

075000140040008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

8 mm

DIN 7500 st. hardened C M 4 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 4 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 4 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140040010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075000140040012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075000140040016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7500 st. hardened C M 4 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 4 x 25 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 4 x 30 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140040020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075000140040025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075000140040030

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 7500 st. hardened C M 4 x 35 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 4 x 40 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 5 x 6 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140040035

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075000140040040

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

075000140050006

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

6 mm

DIN 7500 st. hardened C M 5 x 8 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 5 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 5 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140050008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075000140050010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

075000140050012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

12 mm

DIN 7500 st. hardened C M 5 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 5 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 5 x 25 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140050016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075000140050020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

075000140050025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 7500 st. hardened C M 5 x 30 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 5 x 35 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 5 x 40 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140050030

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075000140050035

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

35 mm

Kód:

075000140050040

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

40 mm

DIN 7500 st. hardened C M 5 x 45 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 6 x 8 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 6 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140050045

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075000140060008

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

8 mm

Kód:

075000140060010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7500 st. hardened C M 6 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 6 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 6 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140060012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075000140060016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075000140060020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7500 st. hardened C M 6 x 25 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 6 x 30 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 6 x 35 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140060025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075000140060030

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075000140060035

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 7500 st. hardened C M 6 x 40 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 6 x 45 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 6 x 50 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140060040

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

075000140060045

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075000140060050

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 7500 st. hardened C M 6 x 55 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 6 x 60 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 8 x 10 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140060055

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

55 mm

Kód:

075000140060060

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

075000140080010

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 7500 st. hardened C M 8 x 12 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 8 x 16 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 8 x 20 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140080012

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

12 mm

Kód:

075000140080016

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

075000140080020

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 7500 st. hardened C M 8 x 25 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 8 x 30 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 8 x 35 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140080025

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

075000140080030

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

075000140080035

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

35 mm

DIN 7500 st. hardened C M 8 x 40 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 8 x 45 -Z zinc plated gal Zn PU=S

DIN 7500 st. hardened C M 8 x 50 -Z zinc plated gal Zn PU=S

Kód:

075000140080040

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

40 mm

Kód:

075000140080045

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

075000140080050

Norma:

DIN 07500

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.