czech   english   deutsch

Tapping screws

DIN 7976 steel 4,2 x 9,5 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 13 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 16 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760150042009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079760150042013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079760150042016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

DIN 7976 steel 4,2 x 19 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 22 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 25 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760150042019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079760150042022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079760150042025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

DIN 7976 steel 4,8 x 9,5 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 13 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 16 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760150048009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079760150048013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079760150048016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

DIN 7976 steel 4,8 x 19 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 22 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 25 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760150048019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079760150048022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079760150048025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

DIN 7976 steel 6,3 x 16 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 19 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 22 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760150063016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079760150063019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079760150063022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

DIN 7976 steel 6,3 x 25 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 16 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 19 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760150063025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079760150080016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079760150080019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

19 mm

DIN 7976 steel 8 x 25 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,2 x 4,5 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,2 x 6,5 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760150080025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079810150022004

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

4 mm

Kód:

079810150022006

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

6 mm

DIN 7981 steel 2,2 x 9,5 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,2 x 13 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,2 x 16 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150022009

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079810150022013

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079810150022016

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

16 mm

DIN 7981 steel 2,9 x 4,5 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,9 x 6,5 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,9 x 9,5 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150029004

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

4 mm

Kód:

079810150029006

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079810150029009

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

DIN 7981 steel 2,9 x 13 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,9 x 16 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,9 x 19 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150029013

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079810150029016

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079810150029019

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

DIN 7981 steel 2,9 x 22 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,5 x 6,5 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,5 x 9,5 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150029022

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079810150035006

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079810150035009

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

DIN 7981 steel 3,5 x 13 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,5 x 16 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,5 x 19 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150035013

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079810150035016

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079810150035019

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7981 steel 3,5 x 22 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,5 x 25 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,9 x 6,5 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150035022

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079810150035025

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079810150039006

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

6 mm

DIN 7981 steel 3,9 x 9,5 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,9 x 13 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,9 x 16 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150039009

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079810150039013

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079810150039016

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7981 steel 3,9 x 19 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,9 x 22 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,9 x 25 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150039019

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079810150039022

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079810150039025

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7981 steel 4,2 x 9,5 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,2 x 13 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,2 x 16 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150042009

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079810150042013

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079810150042016

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

DIN 7981 steel 4,2 x 19 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,2 x 22 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,2 x 25 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150042019

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079810150042022

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079810150042025

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

DIN 7981 steel 4,2 x 32 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,8 x 6,5 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,8 x 9,5 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150042032

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079810150048006

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079810150048009

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

DIN 7981 steel 4,8 x 13 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,8 x 16 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,8 x 19 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150048013

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079810150048016

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079810150048019

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

DIN 7981 steel 4,8 x 22 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,8 x 25 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,8 x 32 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150048022

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079810150048025

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079810150048032

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

DIN 7981 steel 4,8 x 38 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 5,5 x 13 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 5,5 x 16 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150048038

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079810150055013

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079810150055016

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7981 steel 5,5 x 19 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 5,5 x 22 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 5,5 x 25 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150055019

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079810150055022

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079810150055025

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7981 steel 5,5 x 32 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 5,5 x 38 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 6,3 x 13 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150055032

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079810150055038

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079810150063013

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

13 mm

DIN 7981 steel 6,3 x 16 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 6,3 x 19 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 6,3 x 22 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150063016

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079810150063019

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079810150063022

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

DIN 7981 steel 6,3 x 25 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 6,3 x 32 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 6,3 x 38 -F-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810150063025

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079810150063032

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079810150063038

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

BZN

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

DIN 7971 steel 2,2 x 4,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 2,2 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 2,2 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130022004

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

4 mm

Kód:

079710130022006

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079710130022009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

9 mm

DIN 7971 steel 2,2 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 2,9 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 2,9 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130022013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079710130029006

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079710130029009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

DIN 7971 steel 2,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 2,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 2,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130029013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079710130029016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079710130029019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

DIN 7971 steel 2,9 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 2,9 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,5 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130029022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079710130029025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079710130035006

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 7971 steel 3,5 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,5 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130035009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079710130035013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079710130035016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7971 steel 3,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,5 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130035019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079710130035022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079710130035025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7971 steel 3,5 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,5 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,9 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130035032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079710130035038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079710130039006

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

6 mm

DIN 7971 steel 3,9 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130039009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079710130039013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079710130039016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7971 steel 3,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,9 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,9 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130039019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079710130039022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079710130039025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7971 steel 3,9 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,9 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,2 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130039032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079710130039038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079710130042009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

DIN 7971 steel 4,2 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,2 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,2 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130042013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079710130042016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079710130042019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

DIN 7971 steel 4,2 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,2 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,2 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130042022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079710130042025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079710130042032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 7971 steel 4,2 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,2 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130042038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079710130042050

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079710130048009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

DIN 7971 steel 4,8 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130048013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079710130048016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079710130048019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

DIN 7971 steel 4,8 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130048022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079710130048025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079710130048032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

DIN 7971 steel 4,8 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130048038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079710130048045

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079710130048050

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

DIN 7971 steel 4,8 x 60 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 5,5 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 5,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130048060

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079710130055013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079710130055016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7971 steel 5,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 5,5 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 5,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130055019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079710130055022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079710130055025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7971 steel 5,5 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 5,5 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 5,5 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130055032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079710130055038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079710130055045

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 7971 steel 6,3 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 6,3 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 6,3 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130063013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079710130063016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079710130063019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

DIN 7971 steel 6,3 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 6,3 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 6,3 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130063022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079710130063025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079710130063032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

DIN 7971 steel 6,3 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 6,3 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 6,3 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130063038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079710130063045

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079710130063050

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 7971 A 2 2,9 x 6,5 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 2,9 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 2,9 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230029006

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079719230029009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079719230029013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7971 A 2 2,9 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 2,9 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,5 x 6,5 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230029016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079719230029019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079719230035006

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 7971 A 2 3,5 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,5 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,5 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230035009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079719230035013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079719230035016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7971 A 2 3,5 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,5 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,5 x 25 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230035019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079719230035022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079719230035025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7971 A 2 3,5 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,9 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,9 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230035032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079719230039009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079719230039013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7971 A 2 3,9 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,9 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,9 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230039016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079719230039019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079719230039022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

DIN 7971 A 2 3,9 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,9 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,9 x 38 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230039025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079719230039032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079719230039038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

DIN 7971 A 2 4,2 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,2 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,2 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230042009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079719230042013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079719230042016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

DIN 7971 A 2 4,2 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,2 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,2 x 25 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230042019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079719230042022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079719230042025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

DIN 7971 A 2 4,2 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,2 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,2 x 45 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230042032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079719230042038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079719230042045

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

DIN 7971 A 2 4,2 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230042050

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079719230048009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079719230048013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

DIN 7971 A 2 4,8 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230048016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079719230048019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079719230048022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

DIN 7971 A 2 4,8 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 38 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230048025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079719230048032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079719230048038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

DIN 7971 A 2 4,8 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 60 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 70 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230048050

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079719230048060

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079719230048070

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

DIN 7971 A 2 4,8 x 80 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 5,5 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 5,5 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230048080

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

80 mm

Kód:

079719230055013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079719230055016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7971 A 2 5,5 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 5,5 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 5,5 x 25 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230055019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079719230055022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079719230055025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7971 A 2 5,5 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 5,5 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 5,5 x 50 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230055032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079719230055038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079719230055050

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 7971 A 2 6,3 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 6,3 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 6,3 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230063013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079719230063016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079719230063019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

DIN 7971 A 2 6,3 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 6,3 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 6,3 x 32 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230063022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079719230063025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079719230063032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

DIN 7971 A 2 6,3 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7972 steel 2,2 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 2,2 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079719230063050

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079720130022006

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079720130022009

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

9 mm

DIN 7972 steel 2,2 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 2,9 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 2,9 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130022013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079720130029006

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079720130029009

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

DIN 7972 steel 2,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 2,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 2,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130029013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079720130029016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079720130029019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

DIN 7972 steel 3,5 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,5 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130035009

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079720130035013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079720130035016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7972 steel 3,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,5 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130035019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079720130035022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079720130035025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7972 steel 3,5 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,5 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130035032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079720130035038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079720130039013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7972 steel 3,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,9 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130039016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079720130039019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079720130039022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

DIN 7972 steel 3,9 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,9 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,9 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130039025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079720130039032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079720130039038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

DIN 7972 steel 4,2 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,2 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,2 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130042013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079720130042016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079720130042019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

DIN 7972 steel 4,2 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,2 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,2 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130042022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079720130042025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079720130042032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 7972 steel 4,2 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,2 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,8 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130042038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079720130042045

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079720130048013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

DIN 7972 steel 4,8 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,8 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,8 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130048016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079720130048019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079720130048022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

DIN 7972 steel 4,8 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,8 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,8 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130048025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079720130048032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079720130048038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

DIN 7972 steel 4,8 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,8 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 5,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130048045

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079720130048050

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079720130055016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7972 steel 5,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 5,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 5,5 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130055019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079720130055025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079720130055032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7972 steel 5,5 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 5,5 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 6,3 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130055038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079720130055050

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079720130063038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

DIN 7972 steel 6,3 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 A 2 2,9 x 6,5 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 2,9 x 9,5 -C A 2 PU=S

Kód:

079720130063050

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079729230029006

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079729230029009

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

DIN 7972 A 2 2,9 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 2,9 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 2,9 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230029013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079729230029016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079729230029019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

DIN 7972 A 2 3,5 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 3,5 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 3,5 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230035009

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079729230035013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079729230035016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7972 A 2 3,5 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 3,5 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 3,5 x 32 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230035019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079729230035025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079729230035032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7972 A 2 3,9 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 3,9 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 3,9 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230039013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079729230039019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079729230039022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

DIN 7972 A 2 3,9 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 3,9 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,2 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230039025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079729230039032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079729230042013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

DIN 7972 A 2 4,2 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,2 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,2 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230042016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079729230042019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079729230042022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

DIN 7972 A 2 4,2 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,2 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,2 x 38 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230042025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079729230042032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079729230042038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

DIN 7972 A 2 4,2 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,2 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230042045

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079729230042050

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079729230048013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

DIN 7972 A 2 4,8 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230048016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079729230048019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079729230048022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

DIN 7972 A 2 4,8 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 38 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230048025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079729230048032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079729230048038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

DIN 7972 A 2 4,8 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 60 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230048045

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079729230048050

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079729230048060

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

DIN 7972 A 2 4,8 x 70 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 5,5 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 6,3 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230048070

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079729230055016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079729230063016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

DIN 7972 A 2 6,3 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7973 steel 2,2 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 2,9 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079729230063022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079730130022009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079730130029006

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

DIN 7973 steel 2,9 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 2,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 2,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130029009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079730130029013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079730130029016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7973 steel 2,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 2,9 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,5 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130029019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079730130029025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079730130035009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

DIN 7973 steel 3,5 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130035013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079730130035016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079730130035019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7973 steel 3,5 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,5 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130035022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079730130035025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079730130035032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7973 steel 3,5 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,9 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130035038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079730130039009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079730130039013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7973 steel 3,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,9 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130039016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079730130039019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079730130039022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

DIN 7973 steel 3,9 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,9 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,9 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130039025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079730130039032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079730130039038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

DIN 7973 steel 4,2 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,2 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,2 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130042009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079730130042013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079730130042016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

DIN 7973 steel 4,2 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,2 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,2 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130042019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079730130042022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079730130042025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

DIN 7973 steel 4,2 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,2 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,2 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130042032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079730130042038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079730130042045

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

DIN 7973 steel 4,2 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,8 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,8 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130042050

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079730130048009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079730130048013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

DIN 7973 steel 4,8 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,8 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,8 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130048016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079730130048019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079730130048022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

DIN 7973 steel 4,8 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,8 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,8 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130048025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079730130048032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079730130048038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

DIN 7973 steel 4,8 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,8 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 5,5 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130048045

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079730130048050

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079730130055013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

DIN 7973 steel 5,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 5,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 5,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130055016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079730130055019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079730130055025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7973 steel 5,5 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 5,5 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 5,5 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130055032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079730130055038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079730130055050

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 7973 A 2 2,9 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 2,9 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 2,9 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230029009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079739230029013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079739230029016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7973 A 2 2,9 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 2,9 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,5 x 9,5 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230029019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079739230029022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079739230035009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

DIN 7973 A 2 3,5 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,5 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,5 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230035013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079739230035016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079739230035019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7973 A 2 3,5 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,5 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,5 x 38 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230035025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079739230035032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079739230035038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

DIN 7973 A 2 3,9 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,9 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,9 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230039009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079739230039013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079739230039016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7973 A 2 3,9 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,9 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,9 x 25 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230039019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079739230039022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079739230039025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7973 A 2 3,9 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,2 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,2 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230039032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079739230042009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079739230042013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

DIN 7973 A 2 4,2 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,2 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,2 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230042016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079739230042019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079739230042022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

DIN 7973 A 2 4,2 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,2 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,2 x 38 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230042025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079739230042032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079739230042038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

DIN 7973 A 2 4,2 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,2 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,8 x 9,5 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230042045

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079739230042050

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079739230048009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

DIN 7973 A 2 4,8 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,8 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,8 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230048013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079739230048016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079739230048019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

DIN 7973 A 2 4,8 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,8 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,8 x 32 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230048022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079739230048025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079739230048032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

DIN 7973 A 2 4,8 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,8 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,8 x 50 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230048038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079739230048045

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079739230048050

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

DIN 7973 A 2 5,5 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 6,3 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 6,3 x 50 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230055032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079739230063032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079739230063050

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 7976 steel 2,9 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 2,9 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 2,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130029006

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079760130029009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079760130029013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7976 steel 2,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 2,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,5 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130029016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079760130029019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079760130035006

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 7976 steel 3,5 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,5 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130035009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079760130035013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079760130035016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7976 steel 3,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,5 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130035019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079760130035022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079760130035025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7976 steel 3,9 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,9 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130039006

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079760130039009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079760130039013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7976 steel 3,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,9 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130039016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079760130039019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079760130039022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

DIN 7976 steel 3,9 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,9 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130039025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079760130039032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079760130042009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

DIN 7976 steel 4,2 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130042013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079760130042016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079760130042019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

DIN 7976 steel 4,2 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130042022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079760130042025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079760130042032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 7976 steel 4,2 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130042038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079760130042045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079760130042050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 7976 steel 4,8 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130048009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079760130048013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079760130048016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

DIN 7976 steel 4,8 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130048019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079760130048022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079760130048025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

DIN 7976 steel 4,8 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130048032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079760130048038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079760130048045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

DIN 7976 steel 4,8 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 60 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 70 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130048050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079760130048060

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079760130048070

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

DIN 7976 steel 4,8 x 80 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130048080

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

80 mm

Kód:

079760130055013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079760130055016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7976 steel 5,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130055019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079760130055022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079760130055025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7976 steel 5,5 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130055032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079760130055038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079760130055045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 7976 steel 5,5 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 60 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 70 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130055050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079760130055060

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079760130055070

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

70 mm

DIN 7976 steel 6,3 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130063013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079760130063016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079760130063019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

DIN 7976 steel 6,3 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130063022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079760130063025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079760130063032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

DIN 7976 steel 6,3 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130063038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079760130063045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079760130063050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 7976 steel 6,3 x 60 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 70 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 80 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130063060

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079760130063070

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079760130063080

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

DIN 7976 steel 8 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130080016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079760130080019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079760130080022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

DIN 7976 steel 8 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130080025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079760130080032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079760130080038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

38 mm

DIN 7976 steel 8 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 60 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130080045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079760130080050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079760130080060

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

DIN 7976 steel 8 x 80 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 A 2 2,9 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 2,9 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079760130080080

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

Kód:

079769230029009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079769230029013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7976 A 2 2,9 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 2,9 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 2,9 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230029016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079769230029019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079769230029022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

DIN 7976 A 2 2,9 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 2,9 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,5 x 9,5 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230029025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079769230029032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079769230035009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

DIN 7976 A 2 3,5 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,5 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,5 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230035013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079769230035016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079769230035019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7976 A 2 3,5 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,5 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,5 x 32 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230035022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079769230035025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079769230035032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7976 A 2 3,5 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,9 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,9 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230035038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079769230039009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079769230039013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7976 A 2 3,9 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,9 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,9 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230039016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079769230039019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079769230039022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

DIN 7976 A 2 3,9 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,9 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,9 x 38 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230039025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079769230039032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079769230039038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

DIN 7976 A 2 3,9 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,9 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,2 x 9,5 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230039045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079769230039050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079769230042009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

DIN 7976 A 2 4,2 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,2 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,2 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230042013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079769230042016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079769230042019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

DIN 7976 A 2 4,2 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,2 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,2 x 32 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230042022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079769230042025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079769230042032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 7976 A 2 4,2 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,2 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,2 x 50 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230042038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079769230042045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079769230042050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 7976 A 2 4,8 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,8 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,8 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230048013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079769230048016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079769230048019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

DIN 7976 A 2 4,8 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,8 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,8 x 32 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230048022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079769230048025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079769230048032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

DIN 7976 A 2 4,8 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,8 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,8 x 50 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230048038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079769230048045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079769230048050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

DIN 7976 A 2 5,5 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 5,5 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 5,5 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230055013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079769230055016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079769230055019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7976 A 2 5,5 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 5,5 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 5,5 x 32 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230055022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079769230055025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079769230055032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7976 A 2 5,5 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 5,5 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 5,5 x 50 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230055038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079769230055045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079769230055050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 7976 A 2 6,3 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 6,3 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 6,3 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230063013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079769230063016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079769230063019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

DIN 7976 A 2 6,3 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 6,3 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 6,3 x 32 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230063022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079769230063025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079769230063032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

DIN 7976 A 2 6,3 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 6,3 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 6,3 x 50 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230063038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079769230063045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079769230063050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 7976 A 2 6,3 x 60 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 6,3 x 70 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 8 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230063060

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079769230063070

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079769230080016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7976 A 2 8 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 8 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 8 x 25 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230080019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079769230080022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079769230080025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 7976 A 2 8 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 8 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 8 x 45 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230080032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079769230080038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079769230080045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7976 A 2 8 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 8 x 60 -C A 2 PU=S

DIN 7971 steel 2,2 x 4,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079769230080050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079769230080060

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

ČERNĚNO/FOSFÁT

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079710130022004

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

4 mm

DIN 7971 steel 2,2 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 2,2 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 2,2 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130022006

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079710130022009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079710130022013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

13 mm

DIN 7971 steel 2,9 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 2,9 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 2,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130029006

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079710130029009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079710130029013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7971 steel 2,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 2,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 2,9 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130029016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079710130029019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079710130029022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

DIN 7971 steel 2,9 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,5 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,5 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130029025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079710130035006

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079710130035009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

DIN 7971 steel 3,5 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130035013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079710130035016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079710130035019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7971 steel 3,5 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,5 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130035022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079710130035025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079710130035032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7971 steel 3,5 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,9 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,9 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130035038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079710130039006

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079710130039009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

DIN 7971 steel 3,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130039013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079710130039016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079710130039019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

DIN 7971 steel 3,9 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,9 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,9 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130039022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079710130039025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079710130039032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

DIN 7971 steel 3,9 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,2 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,2 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130039038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079710130042009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079710130042013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

DIN 7971 steel 4,2 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,2 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,2 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130042016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079710130042019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079710130042022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

DIN 7971 steel 4,2 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,2 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,2 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130042025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079710130042032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079710130042038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

DIN 7971 steel 4,2 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130042050

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079710130048009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079710130048013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

DIN 7971 steel 4,8 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130048016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079710130048019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079710130048022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

DIN 7971 steel 4,8 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130048025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079710130048032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079710130048038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

DIN 7971 steel 4,8 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,8 x 60 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130048045

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079710130048050

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079710130048060

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

DIN 7971 steel 5,5 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 5,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 5,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130055013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079710130055016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079710130055019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7971 steel 5,5 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 5,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 5,5 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130055022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079710130055025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079710130055032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7971 steel 5,5 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 5,5 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 6,3 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130055038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079710130055045

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079710130063013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

13 mm

DIN 7971 steel 6,3 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 6,3 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 6,3 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130063016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079710130063019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079710130063022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

DIN 7971 steel 6,3 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 6,3 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 6,3 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710130063025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079710130063032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079710130063038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

DIN 7971 steel 6,3 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 6,3 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 A 2 2,9 x 6,5 -C A 2 PU=S

Kód:

079710130063045

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079710130063050

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079719230029006

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

DIN 7971 A 2 2,9 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 2,9 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 2,9 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230029009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079719230029013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079719230029016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7971 A 2 2,9 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,5 x 6,5 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,5 x 9,5 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230029019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079719230035006

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079719230035009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

DIN 7971 A 2 3,5 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,5 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,5 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230035013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079719230035016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079719230035019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7971 A 2 3,5 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,5 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,5 x 32 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230035022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079719230035025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079719230035032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7971 A 2 3,9 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,9 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,9 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230039009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079719230039013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079719230039016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7971 A 2 3,9 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,9 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,9 x 25 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230039019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079719230039022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079719230039025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7971 A 2 3,9 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 3,9 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,2 x 9,5 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230039032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079719230039038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079719230042009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

DIN 7971 A 2 4,2 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,2 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,2 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230042013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079719230042016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079719230042019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

DIN 7971 A 2 4,2 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,2 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,2 x 32 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230042022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079719230042025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079719230042032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 7971 A 2 4,2 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,2 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,2 x 50 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230042038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079719230042045

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079719230042050

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 7971 A 2 4,8 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230048009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079719230048013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079719230048016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

DIN 7971 A 2 4,8 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 25 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230048019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079719230048022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079719230048025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

DIN 7971 A 2 4,8 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 50 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230048032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079719230048038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079719230048050

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

DIN 7971 A 2 4,8 x 60 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 70 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 4,8 x 80 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230048060

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079719230048070

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079719230048080

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

80 mm

DIN 7971 A 2 5,5 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 5,5 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 5,5 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230055013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079719230055016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079719230055019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7971 A 2 5,5 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 5,5 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 5,5 x 32 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230055022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079719230055025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079719230055032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7971 A 2 5,5 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 5,5 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 6,3 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230055038

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079719230055050

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079719230063013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

13 mm

DIN 7971 A 2 6,3 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 6,3 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 6,3 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230063016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079719230063019

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079719230063022

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

DIN 7971 A 2 6,3 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 6,3 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 6,3 x 50 -C A 2 PU=S

Kód:

079719230063025

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079719230063032

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079719230063050

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 7972 steel 2,2 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 2,2 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 2,2 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130022006

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079720130022009

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079720130022013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

13 mm

DIN 7972 steel 2,9 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 2,9 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 2,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130029006

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079720130029009

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079720130029013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7972 steel 2,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 2,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,5 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130029016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079720130029019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079720130035009

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

DIN 7972 steel 3,5 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130035013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079720130035016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079720130035019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7972 steel 3,5 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,5 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130035022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079720130035025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079720130035032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7972 steel 3,5 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130035038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079720130039013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079720130039016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7972 steel 3,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,9 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,9 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130039019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079720130039022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079720130039025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7972 steel 3,9 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 3,9 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,2 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130039032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079720130039038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079720130042013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

DIN 7972 steel 4,2 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,2 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,2 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130042016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079720130042019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079720130042022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

DIN 7972 steel 4,2 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,2 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,2 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130042025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079720130042032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079720130042038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

DIN 7972 steel 4,2 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,8 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,8 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130042045

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079720130048013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079720130048016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

DIN 7972 steel 4,8 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,8 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,8 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130048019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079720130048022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079720130048025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

DIN 7972 steel 4,8 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,8 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 4,8 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130048032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079720130048038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079720130048045

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

DIN 7972 steel 4,8 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 5,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 5,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130048050

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079720130055016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079720130055019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7972 steel 5,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 5,5 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 5,5 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130055025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079720130055032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079720130055038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

DIN 7972 steel 5,5 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 6,3 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7972 steel 6,3 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079720130055050

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079720130063038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079720130063050

Norma:

DIN 07972

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

DIN 7972 A 2 2,9 x 6,5 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 2,9 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 2,9 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230029006

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079729230029009

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079729230029013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7972 A 2 2,9 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 2,9 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 3,5 x 9,5 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230029016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079729230029019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079729230035009

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

DIN 7972 A 2 3,5 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 3,5 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 3,5 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230035013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079729230035016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079729230035019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7972 A 2 3,5 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 3,5 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 3,9 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230035025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079729230035032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079729230039013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7972 A 2 3,9 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 3,9 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 3,9 x 25 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230039019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079729230039022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079729230039025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7972 A 2 3,9 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,2 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,2 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230039032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079729230042013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079729230042016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

DIN 7972 A 2 4,2 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,2 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,2 x 25 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230042019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079729230042022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079729230042025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

DIN 7972 A 2 4,2 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,2 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,2 x 45 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230042032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079729230042038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079729230042045

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

DIN 7972 A 2 4,2 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230042050

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079729230048013

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079729230048016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

DIN 7972 A 2 4,8 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 25 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230048019

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079729230048022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079729230048025

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

DIN 7972 A 2 4,8 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 45 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230048032

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079729230048038

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079729230048045

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

DIN 7972 A 2 4,8 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 60 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 4,8 x 70 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230048050

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079729230048060

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079729230048070

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

DIN 7972 A 2 5,5 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 6,3 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7972 A 2 6,3 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079729230055016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079729230063016

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079729230063022

Norma:

DIN 07972

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

DIN 7973 steel 2,2 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 2,9 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 2,9 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130022009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079730130029006

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079730130029009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

DIN 7973 steel 2,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 2,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 2,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130029013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079730130029016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079730130029019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

DIN 7973 steel 2,9 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,5 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,5 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130029025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079730130035009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079730130035013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

DIN 7973 steel 3,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,5 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130035016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079730130035019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079730130035022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

DIN 7973 steel 3,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,5 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,5 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130035025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079730130035032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079730130035038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

DIN 7973 steel 3,9 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130039009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079730130039013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079730130039016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7973 steel 3,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,9 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,9 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130039019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079730130039022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079730130039025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7973 steel 3,9 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 3,9 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,2 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130039032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079730130039038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079730130042009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

DIN 7973 steel 4,2 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,2 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,2 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130042013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079730130042016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079730130042019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

DIN 7973 steel 4,2 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,2 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,2 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130042022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079730130042025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079730130042032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 7973 steel 4,2 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,2 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,2 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130042038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079730130042045

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079730130042050

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 7973 steel 4,8 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,8 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,8 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130048009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079730130048013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079730130048016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

DIN 7973 steel 4,8 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,8 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,8 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130048019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079730130048022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079730130048025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

DIN 7973 steel 4,8 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,8 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 4,8 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130048032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079730130048038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079730130048045

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

DIN 7973 steel 4,8 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 5,5 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 5,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130048050

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079730130055013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079730130055016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7973 steel 5,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 5,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 5,5 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079730130055019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079730130055025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079730130055032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7973 steel 5,5 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 steel 5,5 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7973 A 2 2,9 x 9,5 -C A 2 PU=S

Kód:

079730130055038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079730130055050

Norma:

DIN 07973

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079739230029009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

DIN 7973 A 2 2,9 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 2,9 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 2,9 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230029013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079739230029016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079739230029019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

DIN 7973 A 2 2,9 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,5 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,5 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230029022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079739230035009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079739230035013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

DIN 7973 A 2 3,5 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,5 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,5 x 25 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230035016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079739230035019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079739230035025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7973 A 2 3,5 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,5 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,9 x 9,5 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230035032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079739230035038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079739230039009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

DIN 7973 A 2 3,9 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,9 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,9 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230039013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079739230039016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079739230039019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

DIN 7973 A 2 3,9 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,9 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 3,9 x 32 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230039022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079739230039025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079739230039032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

DIN 7973 A 2 4,2 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,2 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,2 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230042009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079739230042013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079739230042016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

DIN 7973 A 2 4,2 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,2 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,2 x 25 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230042019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079739230042022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079739230042025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

DIN 7973 A 2 4,2 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,2 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,2 x 45 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230042032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079739230042038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079739230042045

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

DIN 7973 A 2 4,2 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,8 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,8 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230042050

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079739230048009

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079739230048013

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

DIN 7973 A 2 4,8 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,8 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,8 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230048016

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079739230048019

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079739230048022

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

DIN 7973 A 2 4,8 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,8 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,8 x 38 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230048025

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079739230048032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079739230048038

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

DIN 7973 A 2 4,8 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 4,8 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 5,5 x 32 -C A 2 PU=S

Kód:

079739230048045

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079739230048050

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079739230055032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7973 A 2 6,3 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7973 A 2 6,3 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7976 steel 2,9 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079739230063032

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079739230063050

Norma:

DIN 07973

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079760130029006

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

DIN 7976 steel 2,9 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 2,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 2,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130029009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079760130029013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079760130029016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7976 steel 2,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,5 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,5 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130029019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079760130035006

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079760130035009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

DIN 7976 steel 3,5 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130035013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079760130035016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079760130035019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7976 steel 3,5 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,9 x 6,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130035022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079760130035025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079760130039006

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

6 mm

DIN 7976 steel 3,9 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,9 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,9 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130039009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079760130039013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079760130039016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7976 steel 3,9 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,9 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 3,9 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130039019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079760130039022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079760130039025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7976 steel 3,9 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130039032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079760130042009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079760130042013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

DIN 7976 steel 4,2 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130042016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079760130042019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079760130042022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

DIN 7976 steel 4,2 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130042025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079760130042032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079760130042038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

DIN 7976 steel 4,2 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,2 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 9,5 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130042045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079760130042050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079760130048009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

DIN 7976 steel 4,8 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130048013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079760130048016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079760130048019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

DIN 7976 steel 4,8 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130048022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079760130048025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079760130048032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

DIN 7976 steel 4,8 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130048038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079760130048045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079760130048050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

DIN 7976 steel 4,8 x 60 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 70 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 4,8 x 80 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130048060

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079760130048070

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079760130048080

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

80 mm

DIN 7976 steel 5,5 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130055013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079760130055016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079760130055019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

DIN 7976 steel 5,5 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130055022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079760130055025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079760130055032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

DIN 7976 steel 5,5 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130055038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079760130055045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079760130055050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 7976 steel 5,5 x 60 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 5,5 x 70 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 13 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130055060

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079760130055070

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079760130063013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

13 mm

DIN 7976 steel 6,3 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130063016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079760130063019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079760130063022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

DIN 7976 steel 6,3 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130063025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079760130063032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079760130063038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

DIN 7976 steel 6,3 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 60 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130063045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079760130063050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079760130063060

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

60 mm

DIN 7976 steel 6,3 x 70 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 6,3 x 80 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 16 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130063070

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079760130063080

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

80 mm

Kód:

079760130080016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

DIN 7976 steel 8 x 19 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 22 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 25 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130080019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079760130080022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079760130080025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

DIN 7976 steel 8 x 32 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 38 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 45 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130080032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079760130080038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079760130080045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

DIN 7976 steel 8 x 50 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 60 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7976 steel 8 x 80 -C zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079760130080050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079760130080060

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079760130080080

Norma:

DIN 07976

Materiál:

Fe

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

80 mm

DIN 7976 A 2 2,9 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 2,9 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 2,9 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230029009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079769230029013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079769230029016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7976 A 2 2,9 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 2,9 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 2,9 x 25 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230029019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079769230029022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079769230029025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7976 A 2 2,9 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,5 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,5 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230029032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079769230035009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079769230035013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

DIN 7976 A 2 3,5 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,5 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,5 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230035016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079769230035019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079769230035022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

DIN 7976 A 2 3,5 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,5 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,5 x 38 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230035025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079769230035032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079769230035038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

DIN 7976 A 2 3,9 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,9 x 13 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,9 x 16 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230039009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079769230039013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079769230039016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

DIN 7976 A 2 3,9 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,9 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,9 x 25 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230039019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079769230039022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079769230039025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

DIN 7976 A 2 3,9 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,9 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 3,9 x 45 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230039032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079769230039038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079769230039045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

45 mm

DIN 7976 A 2 3,9 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,2 x 9,5 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,2 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230039050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079769230042009

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079769230042013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

DIN 7976 A 2 4,2 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,2 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,2 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230042016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079769230042019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079769230042022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

DIN 7976 A 2 4,2 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,2 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,2 x 38 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230042025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079769230042032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079769230042038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

DIN 7976 A 2 4,2 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,2 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,8 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230042045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079769230042050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079769230048013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

13 mm

DIN 7976 A 2 4,8 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,8 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,8 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230048016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079769230048019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079769230048022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

22 mm

DIN 7976 A 2 4,8 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,8 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,8 x 38 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230048025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079769230048032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079769230048038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

38 mm

DIN 7976 A 2 4,8 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 4,8 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 5,5 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230048045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079769230048050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079769230055013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

13 mm

DIN 7976 A 2 5,5 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 5,5 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 5,5 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230055016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079769230055019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079769230055022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

22 mm

DIN 7976 A 2 5,5 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 5,5 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 5,5 x 38 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230055025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079769230055032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079769230055038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

38 mm

DIN 7976 A 2 5,5 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 5,5 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 6,3 x 13 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230055045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079769230055050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

5,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079769230063013

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

13 mm

DIN 7976 A 2 6,3 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 6,3 x 19 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 6,3 x 22 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230063016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079769230063019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079769230063022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

22 mm

DIN 7976 A 2 6,3 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 6,3 x 32 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 6,3 x 38 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230063025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079769230063032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079769230063038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

38 mm

DIN 7976 A 2 6,3 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 6,3 x 50 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 6,3 x 60 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230063045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079769230063050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079769230063060

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

60 mm

DIN 7976 A 2 6,3 x 70 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 8 x 16 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 8 x 19 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230063070

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

6,3 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079769230080016

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079769230080019

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

19 mm

DIN 7976 A 2 8 x 22 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 8 x 25 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 8 x 32 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230080022

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079769230080025

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079769230080032

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

32 mm

DIN 7976 A 2 8 x 38 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 8 x 45 -C A 2 PU=S

DIN 7976 A 2 8 x 50 -C A 2 PU=S

Kód:

079769230080038

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079769230080045

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079769230080050

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 7976 A 2 8 x 60 -C A 2 PU=S

DIN 7971 steel 2,9 x 6,5 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 2,9 x 9,5 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079769230080060

Norma:

DIN 07976

Materiál:

A2

Povrch:

NI

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

8,0 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079710140029006

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079710140029009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

DIN 7971 steel 3,5 x 9,5 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 3,9 x 9,5 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 steel 4,2 x 13 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079710140035009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079710140039009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079710140042013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

DIN 7971 steel 4,8 x 9,5 -F zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7971 A 2 2,9 x 6,5 -F A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 2,9 x 9,5 -F A 2 PU=S

Kód:

079710140048009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,8 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079719240029006

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079719240029009

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

DIN 7971 A 2 2,9 x 13 -F A 2 PU=S

DIN 7971 A 2 2,9 x 16 -F A 2 PU=S

DIN 7981 steel 2,2 x 4,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079719240029013

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079719240029016

Norma:

DIN 07971

Materiál:

A2

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079810140022004

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

4 mm

DIN 7981 steel 2,2 x 6,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,2 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,2 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140022006

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079810140022009

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079810140022013

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

13 mm

DIN 7981 steel 2,2 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,2 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,2 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140022016

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079810140022019

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079810140022022

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,2 mm

Délka:

22 mm

DIN 7981 steel 2,9 x 6,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,9 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,9 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140029006

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079810140029009

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079810140029013

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

13 mm

DIN 7981 steel 2,9 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,9 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,9 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140029016

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079810140029019

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079810140029022

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

22 mm

DIN 7981 steel 2,9 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 2,9 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,5 x 6,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140029025

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079810140029032

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

2,9 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079810140035006

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

6 mm

DIN 7981 steel 3,5 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,5 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,5 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140035009

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

9 mm

Kód:

079810140035013

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079810140035016

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

16 mm

DIN 7981 steel 3,5 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,5 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,5 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140035019

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

19 mm

Kód:

079810140035022

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079810140035025

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

25 mm

DIN 7981 steel 3,5 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,5 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,5 x 45 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140035032

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

32 mm

Kód:

079810140035038

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079810140035045

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

45 mm

DIN 7981 steel 3,5 x 50 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,9 x 6,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,9 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140035050

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

079810140039006

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

6 mm

Kód:

079810140039009

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

9 mm

DIN 7981 steel 3,9 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,9 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,9 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140039013

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079810140039016

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079810140039019

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

19 mm

DIN 7981 steel 3,9 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,9 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,9 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140039022

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079810140039025

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079810140039032

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

32 mm

DIN 7981 steel 3,9 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 3,9 x 45 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,2 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140039038

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079810140039045

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

3,9 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079810140042009

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

9 mm

DIN 7981 steel 4,2 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,2 x 16 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,2 x 19 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140042013

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

13 mm

Kód:

079810140042016

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

16 mm

Kód:

079810140042019

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

19 mm

DIN 7981 steel 4,2 x 22 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,2 x 25 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,2 x 32 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140042022

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

22 mm

Kód:

079810140042025

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

079810140042032

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

32 mm

DIN 7981 steel 4,2 x 38 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,2 x 45 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,2 x 50 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140042038

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

38 mm

Kód:

079810140042045

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

45 mm

Kód:

079810140042050

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 7981 steel 4,2 x 60 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,2 x 70 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,2 x 80 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

Kód:

079810140042060

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

60 mm

Kód:

079810140042070

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

70 mm

Kód:

079810140042080

Norma:

DIN 07981

Materiál:

Fe

Povrch:

CR

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

4,2 mm

Délka:

80 mm

DIN 7981 steel 4,8 x 9,5 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S

DIN 7981 steel 4,8 x 13 -C-H zinc plated passivated gal Zn PU=S