czech   english   deutsch

Shim rings

DIN 988 steel 9 x 15 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 9 x 15 x 0,2 PU=S

DIN 988 steel 9 x 15 x 0,5 PU=S

Kód:

009880000915010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880000915020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009880000915050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

50 mm

DIN 988 steel 9 x 15 x 1 PU=S

DIN 988 steel 9 x 15 x 1,2 PU=S

DIN 988 steel 10 x 16 x 0,1 PU=S

Kód:

009880000915100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880000915120

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemá tvar

Průměr:

1,5 mm

Délka:

120 mm

Kód:

009880001016010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

DIN 988 steel 10 x 16 x 0,2 PU=S

DIN 988 steel 10 x 16 x 0,25 PU=S

DIN 988 steel 10 x 16 x 0,3 PU=S

Kód:

009880001016020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

1,6 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009880001016025

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009880001016030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

1,6 mm

Délka:

30 mm

DIN 988 steel 10 x 16 x 0,5 PU=S

DIN 988 steel 10 x 16 x 1 PU=S

DIN 988 steel 10 x 16 x 1,5 PU=S

Kód:

009880001016050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

1,6 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009880001016100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

1,6 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880001016150

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

1,6 mm

Délka:

150 mm

DIN 988 steel 20 x 28 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 20 x 28 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 20 x 28 x 0,15 PU=S

Kód:

009880002028010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

2,8 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880002028010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

2,8 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880002028015

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

2,8 mm

Délka:

15 mm

DIN 988 steel 20 x 28 x 0,15 PU=S

DIN 988 steel 20 x 28 x 0,2 PU=S

DIN 988 steel 20 x 28 x 0,2 PU=S

Kód:

009880002028015

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

2,8 mm

Délka:

15 mm

Kód:

009880002028020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

2,8 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009880002028020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

2,8 mm

Délka:

20 mm

DIN 988 steel 20 x 28 x 0,25 PU=S

DIN 988 steel 20 x 28 x 0,25 PU=S

DIN 988 steel 20 x 28 x 0,3 PU=S

Kód:

009880002028025

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

2,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009880002028025

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

2,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009880002028030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

2,8 mm

Délka:

30 mm

DIN 988 steel 20 x 28 x 0,3 PU=S

DIN 988 steel 20 x 28 x 0,5 PU=S

DIN 988 steel 20 x 28 x 0,5 PU=S

Kód:

009880002028030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

2,8 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009880002028050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

2,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009880002028050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

2,8 mm

Délka:

50 mm

DIN 988 steel 20 x 28 x 1 PU=S

DIN 988 steel 20 x 28 x 1 PU=S

DIN 988 steel 20 x 28 x 1,5 PU=S

Kód:

009880002028100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

2,8 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880002028100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

2,8 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880002028150

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

2,8 mm

Délka:

150 mm

DIN 988 steel 20 x 28 x 1,5 PU=S

DIN 988 steel 20 x 30 x 0,5 PU=S

DIN 988 steel 20 x 30 x 0,5 PU=S

Kód:

009880002028150

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

2,8 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009880002030050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009880002030050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

3,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 988 steel 20 x 32 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 20 x 32 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 20 x 32 x 0,5 PU=S

Kód:

009880002032010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

3,2 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880002032010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

3,2 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880002032050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 988 steel 20 x 32 x 0,5 PU=S

DIN 988 steel 20 x 32 x 1 PU=S

DIN 988 steel 20 x 32 x 1 PU=S

Kód:

009880002032050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

3,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009880002032100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

3,2 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880002032100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

3,2 mm

Délka:

100 mm

DIN 988 steel 30 x 40 x 1 PU=S

DIN 988 steel 30 x 42 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 30 x 42 x 0,2 PU=S

Kód:

009880003040100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar C

Průměr:

4,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880003042010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar C

Průměr:

4,2 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880003042020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar C

Průměr:

4,2 mm

Délka:

20 mm

DIN 988 steel 30 x 42 x 0,25 PU=S

DIN 988 steel 30 x 42 x 0,3 PU=S

DIN 988 steel 30 x 42 x 0,5 PU=S

Kód:

009880003042025

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar C

Průměr:

4,2 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009880003042030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar C

Průměr:

4,2 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009880003042050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar C

Průměr:

4,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 988 steel 30 x 42 x 1 PU=S

DIN 988 steel 30 x 42 x 1,5 PU=S

DIN 988 steel 30 x 42 x 2 PU=S

Kód:

009880003042100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar C

Průměr:

4,2 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880003042150

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar C

Průměr:

4,2 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009880003042200

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar C

Průměr:

4,2 mm

Délka:

200 mm

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,1 PU=S

Kód:

009880004050010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - 5.6,5-2

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880004050010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - tvar E

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880004050010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - závit, tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,2 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,2 PU=S

Kód:

009880004050010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar K

Průměr:

5,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880004050020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - 5.6,5-2

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009880004050020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - tvar E

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,2 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,2 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,3 PU=S

Kód:

009880004050020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - závit, tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009880004050020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar K

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009880004050030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - 5.6,5-2

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,3 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,3 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,3 PU=S

Kód:

009880004050030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - tvar E

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009880004050030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - závit, tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009880004050030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar K

Průměr:

5,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,5 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,5 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,5 PU=S

Kód:

009880004050050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - 5.6,5-2

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009880004050050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - tvar E

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009880004050050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - závit, tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 988 steel 40 x 50 x 0,5 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 1 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 1 PU=S

Kód:

009880004050050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar K

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009880004050100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - 5.6,5-2

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880004050100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - tvar E

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 988 steel 40 x 50 x 1 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 1 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 1,5 PU=S

Kód:

009880004050100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - závit, tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880004050100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar K

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880004050150

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - 5.6,5-2

Průměr:

5,0 mm

Délka:

150 mm

DIN 988 steel 40 x 50 x 1,5 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 1,5 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 1,5 PU=S

Kód:

009880004050150

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - tvar E

Průměr:

5,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009880004050150

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - závit, tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009880004050150

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar K

Průměr:

5,0 mm

Délka:

150 mm

DIN 988 steel 40 x 50 x 2 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 2 PU=S

DIN 988 steel 40 x 50 x 2 PU=S

Kód:

009880004050200

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - 5.6,5-2

Průměr:

5,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009880004050200

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - tvar E

Průměr:

5,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009880004050200

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - závit, tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

200 mm

DIN 988 steel 40 x 50 x 2 PU=S

DIN 988 steel 50 x 62 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 50 x 62 x 0,1 PU=S

Kód:

009880004050200

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar K

Průměr:

5,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009880005062010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

jemný závit

Průměr:

6,2 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880005062010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar N

Průměr:

6,2 mm

Délka:

10 mm

DIN 988 steel 50 x 62 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 50 x 62 x 0,2 PU=S

DIN 988 steel 50 x 62 x 0,2 PU=S

Kód:

009880005062010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar V

Průměr:

6,2 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880005062020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

jemný závit

Průměr:

6,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009880005062020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar N

Průměr:

6,2 mm

Délka:

20 mm

DIN 988 steel 50 x 62 x 0,2 PU=S

DIN 988 steel 50 x 62 x 0,3 PU=S

DIN 988 steel 50 x 62 x 0,3 PU=S

Kód:

009880005062020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar V

Průměr:

6,2 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009880005062030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

jemný závit

Průměr:

6,2 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009880005062030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar N

Průměr:

6,2 mm

Délka:

30 mm

DIN 988 steel 50 x 62 x 0,3 PU=S

DIN 988 steel 50 x 62 x 0,5 PU=S

DIN 988 steel 50 x 62 x 0,5 PU=S

Kód:

009880005062030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar V

Průměr:

6,2 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009880005062050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

jemný závit

Průměr:

6,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009880005062050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar N

Průměr:

6,2 mm

Délka:

50 mm

DIN 988 steel 50 x 62 x 0,5 PU=S

DIN 988 steel 50 x 62 x 1 PU=S

DIN 988 steel 50 x 62 x 1 PU=S

Kód:

009880005062050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar V

Průměr:

6,2 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009880005062100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

jemný závit

Průměr:

6,2 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880005062100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar N

Průměr:

6,2 mm

Délka:

100 mm

DIN 988 steel 50 x 62 x 1 PU=S

DIN 988 steel 50 x 62 x 1,5 PU=S

DIN 988 steel 50 x 62 x 1,5 PU=S

Kód:

009880005062100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar V

Průměr:

6,2 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880005062150

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

jemný závit

Průměr:

6,2 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009880005062150

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar N

Průměr:

6,2 mm

Délka:

150 mm

DIN 988 steel 50 x 62 x 1,5 PU=S

DIN 988 steel 50 x 62 x 2 PU=S

DIN 988 steel 50 x 62 x 2 PU=S

Kód:

009880005062150

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar V

Průměr:

6,2 mm

Délka:

150 mm

Kód:

009880005062200

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

jemný závit

Průměr:

6,2 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009880005062200

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar N

Průměr:

6,2 mm

Délka:

200 mm

DIN 988 steel 50 x 62 x 2 PU=S

DIN 988 steel 60 x 75 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 60 x 75 x 0,3 PU=S

Kód:

009880005062200

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar V

Průměr:

6,2 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009880006075010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar P

Průměr:

7,5 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880006075030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar P

Průměr:

7,5 mm

Délka:

30 mm

DIN 988 steel 60 x 75 x 0,5 PU=S

DIN 988 steel 60 x 75 x 1 PU=S

DIN 988 steel 60 x 75 x 1,5 PU=S

Kód:

009880006075050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar P

Průměr:

7,5 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009880006075100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar P

Průměr:

7,5 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880006075150

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar P

Průměr:

7,5 mm

Délka:

150 mm

DIN 988 steel 60 x 75 x 2 PU=S

DIN 988 steel 70 x 90 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 70 x 90 x 0,2 PU=S

Kód:

009880006075200

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar P

Průměr:

7,5 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009880007090010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

jemný závit

Průměr:

9,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880007090020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

jemný závit

Průměr:

9,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 988 steel 70 x 90 x 0,3 PU=S

DIN 988 steel 70 x 90 x 0,5 PU=S

DIN 988 steel 70 x 90 x 1 PU=S

Kód:

009880007090030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

jemný závit

Průměr:

9,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009880007090050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

jemný závit

Průměr:

9,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009880007090100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

jemný závit

Průměr:

9,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 988 steel 80 x 100 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 80 x 100 x 0,1 PU=S

DIN 988 steel 80 x 100 x 0,1 PU=S

Kód:

009880008010010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

pevnost A4-80 pro "94"

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880008010010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

TITAN

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009880008010010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar R - DIN 440

Průměr:

1,0 mm

Délka:

10 mm

DIN 988 steel 80 x 100 x 0,2 PU=S

DIN 988 steel 80 x 100 x 0,2 PU=S

DIN 988 steel 80 x 100 x 0,2 PU=S

Kód:

009880008010020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

pevnost A4-80 pro "94"

Průměr:

1,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009880008010020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

TITAN

Průměr:

1,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009880008010020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar R - DIN 440

Průměr:

1,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 988 steel 80 x 100 x 0,3 PU=S

DIN 988 steel 80 x 100 x 0,3 PU=S

DIN 988 steel 80 x 100 x 0,3 PU=S

Kód:

009880008010030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

pevnost A4-80 pro "94"

Průměr:

1,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009880008010030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

TITAN

Průměr:

1,0 mm

Délka:

30 mm

Kód:

009880008010030

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar R - DIN 440

Průměr:

1,0 mm

Délka:

30 mm

DIN 988 steel 80 x 100 x 0,5 PU=S

DIN 988 steel 80 x 100 x 0,5 PU=S

DIN 988 steel 80 x 100 x 0,5 PU=S

Kód:

009880008010050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

pevnost A4-80 pro "94"

Průměr:

1,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009880008010050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

TITAN

Průměr:

1,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009880008010050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar R - DIN 440

Průměr:

1,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 988 steel 80 x 100 x 1 PU=S

DIN 988 steel 80 x 100 x 1 PU=S

DIN 988 steel 80 x 100 x 1 PU=S

Kód:

009880008010100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

pevnost A4-80 pro "94"

Průměr:

1,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880008010100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

TITAN

Průměr:

1,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009880008010100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar R - DIN 440

Průměr:

1,0 mm

Délka:

100 mm

DIN 988 steel 80 x 100 x 2 PU=S

DIN 988 steel 80 x 100 x 2 PU=S

DIN 988 steel 80 x 100 x 2 PU=S

Kód:

009880008010200

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

pevnost A4-80 pro "94"

Průměr:

1,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009880008010200

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

TITAN

Průměr:

1,0 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009880008010200

Norma:

DIN 00988

Materiál:

9S20K

Povrch:

PL

Tvar:

tvar R - DIN 440

Průměr:

1,0 mm

Délka:

200 mm

DIN 988 1.4301 10 x 16 x 0,1 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 10 x 16 x 0,25 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 10 x 16 x 0,5 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

Kód:

009889201016010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

1,6 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009889201016025

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

1,6 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009889201016050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

1,6 mm

Délka:

50 mm

DIN 988 1.4301 10 x 16 x 1 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 20 x 28 x 0,1 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 20 x 28 x 0,1 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

Kód:

009889201016100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

tvar A

Průměr:

1,6 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009889202028010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

2,8 mm

Délka:

10 mm

Kód:

009889202028010

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

2,8 mm

Délka:

10 mm

DIN 988 1.4301 20 x 28 x 0,2 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 20 x 28 x 0,2 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 20 x 28 x 0,25 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

Kód:

009889202028020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

2,8 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009889202028020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

2,8 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009889202028025

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

2,8 mm

Délka:

25 mm

DIN 988 1.4301 20 x 28 x 0,25 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 20 x 28 x 0,5 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 20 x 28 x 0,5 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

Kód:

009889202028025

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

2,8 mm

Délka:

25 mm

Kód:

009889202028050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

2,8 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009889202028050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

2,8 mm

Délka:

50 mm

DIN 988 1.4301 20 x 28 x 1 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 20 x 28 x 1 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 20 x 28 x 2 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

Kód:

009889202028100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

2,8 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009889202028100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

2,8 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009889202028200

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

nemetrický závit

Průměr:

2,8 mm

Délka:

200 mm

DIN 988 1.4301 20 x 28 x 2 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 30 x 42 x 1 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 40 x 50 x 0,2 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

Kód:

009889202028200

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

tvar B/CUNISN

Průměr:

2,8 mm

Délka:

200 mm

Kód:

009889203042100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

tvar C

Průměr:

4,2 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009889204050020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - 5.6,5-2

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 988 1.4301 40 x 50 x 0,2 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 40 x 50 x 0,2 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 40 x 50 x 0,2 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

Kód:

009889204050020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - tvar E

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009889204050020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - závit, tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

Kód:

009889204050020

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

tvar K

Průměr:

5,0 mm

Délka:

20 mm

DIN 988 1.4301 40 x 50 x 0,5 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 40 x 50 x 0,5 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 40 x 50 x 0,5 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

Kód:

009889204050050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - 5.6,5-2

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009889204050050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - tvar E

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009889204050050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - závit, tvar

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

DIN 988 1.4301 40 x 50 x 0,5 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 40 x 50 x 1 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

DIN 988 1.4301 40 x 50 x 1 Tol. ISO 4759-3/A-B A 2 PU=S

Kód:

009889204050050

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

tvar K

Průměr:

5,0 mm

Délka:

50 mm

Kód:

009889204050100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - 5.6,5-2

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

Kód:

009889204050100

Norma:

DIN 00988

Materiál:

A2

Povrch:

PL

Tvar:

modifikace - tvar E

Průměr:

5,0 mm

Délka:

100 mm

DIN/ISO/artikl:
Materiál:
Povrch:
Tvar:
Průměr:
Délka:

Spuštěn nový webshop

Spuštěn nový webshop -
www.maziva-ultralube.cz

Novinka v sortimentu - maziva UltraLube

Představujeme novinku v našem sortimentu. Jsou to špičkové oleje a maziva společnosti ULTRALUBE.

Produktový katalog olejů a maziv UltraLube je možno stáhnout ZDE

Technické detaily a nezávazné cenové nabídky:
info@cermaktrading.cz

Nové billboardy

Spojovací materiál

Na Rafaelově ulici v Třebíči visí nově naše reklamní poutače.

Nové www stránky

Od 1.7. jsme spustili nové www stránky s přehledným katalogem spojovacího materiálu s možností vyhledávání podle parametrů. Katalog postupně doplňujeme o grafické znázornění spojovacího materiálu.